RODO. Poznaj naszą ofertę

A. Weryfikacja przetwarzania danych osobowych pod kątem zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (zwanym „RODO”)

Weryfikacja przetwarzania danych osobowych pod kątem zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (zwanym „RODO”)
 • weryfikacja spełnienia przesłanek legalizujących przetwarzanie danych osobowych,
 • weryfikacja stosowanych klauzul informacyjnych i ich rozszerzenie w celu dostosowania do przepisów RODO,
 • weryfikacja stosowanych zgód i ich modyfikacja w celu dostosowania do przepisów RODO,
 • weryfikacja podlegania obowiązkowi prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych oraz rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora,
 • weryfikacja podlegania obowiązkowi wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych,
 • weryfikacja stosowanych umów powierzenia i ich uzupełnienie w celu dostosowania do przepisów RODO,
 • weryfikacja stosowanych technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych, w szczególności przy uwzględnieniu sposobu przetwarzania danych osobowych oraz ich ocena pod kątem zgodności z RODO,
 • weryfikacja zgodności przekazywania danych osobowych do państw trzecich,
 • weryfikacja dokumentów wykorzystywanych w relacjach z klientami, w tym weryfikacja języka stosowanego w komunikacji, ustalenie obszarów, które będą wymagały zmian pod kątem klauzul informacyjnych, zgód i polityk prywatności,
 • analiza możliwości realizacji nowych obowiązków administratora i praw podmiotów danych,
 • rekomendacje w zakresie realizacji Privacy by Design i by Default,
 • identyfikacja i weryfikacja zasobów teleinformatycznych oraz ich zabezpieczeń,
 • sformułowanie wytycznych pod kątem dostosowania aktualnego modelu ochrony danych osobowych do wymagań RODO w formie raportu.
Analiza ryzyka

B. Analiza ryzyka

 • analiza ryzyka związana z bezpieczeństwem przetwarzania danych
 • analiza ryzyka związana z wpływem przetwarzania na prywantność
 • analiza ryzyka związana z realizacją obowiązku Privacy by Design
 • ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych

C. Asysta wdrożeniowa, obejmująca wsparcie przy wdrożeniu rekomendacji z zakresu RODO

Asysta wdrożeniowa, obejmująca wsparcie przy wdrożeniu rekomendacji z zakresu RODO
 • opracowanie procedury mapowania procesów biznesowych, oceny ryzyka
 • opracowanie rejestru czynności przetwarzania oraz rejestru kategorii czynności,
 • przygotowanie wewnętrznych polityk ochrony danych, dokumentacji oceny skutków i uprzednich konsultacji,
 • opracowanie polityki zarządzania naruszeniami oraz polityki zgłaszania naruszeń,
 • doradztwo przy opracowaniu procedur wewnętrznych w zakresie realizacji praw podmiotów danych w tym prawa do informacji, dostępu do danych, przenoszenia danych i ograniczenia przetwarzania,
 • przygotowanie wzoru informacji w trybie art. 15 RODO,
 • przygotowanie w niezbędnym zakresie wzorów dokumentacji do realizacji Privacy by Design i by Default
 • przygotowania wzorów upoważnień
 • przygotowanie umów powierzenia i aneksów do umów powierzenia